Terms & Conditions

Available in English – scrol naar beneden voor de Nederlandse versie – Faites défiler vers le bas pour la version française

ENGLISH VERSION

Company data
IZINDLOVU FUND VZW
Hertendreef 4
2970 Schilde
info@izindlovu.org
VAT BE0738.518.012

Art. 1 General provisions
The web store on the website of Izindlovu Fund, a non-profit organization with registered office at Hertendreef 4, 2970 Schilde with VAT BE0738.518.012 (hereinafter Izindlovu) offers its customers the opportunity to purchase products from its web store online.

These general terms and conditions apply to all purchase and sales contracts concluded by a visitor to this website, hereinafter referred to as “customer”, with Izindlovu Fund, Hertendreef 4, 2970 Schilde, VAT BE0738.518.012. These general terms and conditions shall always prevail over any other terms and conditions of the customer. Additional terms and conditions of the customer are excluded, except when previously, in writing and expressly accepted by us.

Art. 2 Price
All mentioned prices are expressed in EURO, inclusive of VAT and all other Belgian taxes to be paid by the customer and exclusive of import and other taxes charged for shipment to a country outside Belgium.

Art. 3 Online purchases
An agreement is validly concluded when the order is sent electronically by clicking on the “complete order” button, or by sending an e-mail containing an order.

Art. 4 Retention of title
The delivered items remain the exclusive property of Izindlovu until full payment by the Client.
The Client undertakes, if necessary, to inform third parties of Izindlovu’s retention of title, e.g. to anyone who would come to seize the items not yet paid in full.

Art. 5 Right of withdrawal
The customer has the right to notify the seller that he renounces the purchase, without payment of any penalty and without giving any reason within 14 working days from the day following the delivery of the product or the conclusion of the service agreement, provided that the purchased products are returned to Izindlovu in their original packaging and without damage. However, food items cannot be taken back.

The Customer must return or hand over the goods to Izindlovu, Hertendreef 4, 2970 Schilde, without delay, but in any event no later than 14 calendar days from the day on which he communicated his decision to withdraw from the contract to Izindlovu. The Customer is on time if he returns the goods before the period of 14 calendar days has expired.

The Customer hereby bears the costs for the return delivery.

Art. 6 Payment
Payment is always made electronically or by bank transfer. Each order is immediately payable upon conclusion of the agreement.

Art. 7 Execution of the agreement – dispatch and delivery
The execution of the agreement or delivery normally takes place almost immediately after payment. However, any delay in execution does not give any right to compensation. In case of payment by bank transfer, the delivery of the ordered products takes place within five working days after crediting our account. Also in this case, any delay in the execution does not give the right to compensation.

The seller will make every effort to meet the stipulated delivery deadlines, which are only indicated approximately. The buyer may not breach the contract by the mere expiry of the delivery date, nor may he refuse the goods or claim damages or interest. Where applicable, termination is only possible after prior notice of default by registered letter, specifying a reasonable delivery period.

Art. 8 Complaints
Any complaints must be well-founded and duly motivated and notified to us within 8 days after receipt of the goods. Warranty for hidden defects is granted for a non-renewable period of 6 months from delivery and on condition that the seller is notified within 72 hours of discovery.

No goods may be returned without the seller’s prior written consent. This authorization in no way implies recognition by the seller that the returned goods are faulty or non-conforming. The purchaser must show that any damage occurred during transport.

Customer service can be contacted via e-mail info@izindlovu.org or by post at the following address Hertendreef 4, 2970 Schilde, Belgium. Complaints can be addressed to this address.

Art. 9 Proof
The Customer accepts that electronic communications and backups can serve as evidence.

Art. 10 Applicable law – Disputes
All disputes arising from this agreement shall be governed by Belgian law. For all disputes arising from this agreement, the Court of Antwerp is competent.

Art. 11 Acceptance of general terms and conditions
With each electronic order of products, the customer expressly declares that he accepts these general terms and conditions.

 

DUTCH VERSION

Ondernemingsgegevens
IZINDLOVU FUND VZW
Hertendreef 4
2970 Schilde

info@izindlovu.org
BTW BE0738.518.012

Art. 1 Algemene bepalingen

De webwinkel op de website van Izindlovu Fund, een vzw met maatschappelijke zetel te Hertendreef 4, 2970 Schilde met btw BE0738.518.012 (hierna Izindlovu) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door
een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Izindlovu Fund, hertendreef 4, 2970 schilde, btw be0738.518.012 deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze
voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Art. 2 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant af te dragen Belgische belastingen en exclusief import en andere taxen die aangerekend worden bij verzending naar een land buiten België.

Art. 3 Online aankopen

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de knop “Bestelling afronden”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

Art. 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Izindlovu.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Izindlovu te wijzen, bv. Aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Art. 5 Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst, op voorwaarde dat de aangekochte producten in de originele verpakking en zonder beschadiging worden terugbezorgd aan Izindlovu. Voedingswaren kunnen echter niet worden teruggenomen.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Izindlovu heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Izindlovu, Hertendreef 4, 2970 Schilde. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn
van 14 kalenderdagen is verstreken.

De klant draagt hierbij de kosten voor de terugbezorging.

Art. 6 Betaling

De betaling gebeurt steeds elektronisch of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Art. 7 Uitvoering van de overeenkomst – Verzending en levering

De uitvoering van de overeenkomst of levering gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na
betaling. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

De verkoper zal zich inspannen om de bedongen leveringstermijnen, die slechts bij benadering worden opgegeven, na te komen. De koper kan de overeenkomst niet verbreken door het louter verstrijken van de leveringsdatum, noch kan hij de goederen weigeren of schadevergoeding of intresten eisen. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling per aangetekend schrijven, waarbij een redelijke leveringstermijn wordt aangegeven.

Art. 8 Klachten

Eventuele klachten dienen gegrond te zijn en behoorlijk gemotiveerd aan ons betekend te worden, dit binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt verleend gedurende een niet voor verlenging vatbare periode van 6 maanden vanaf de levering en op voorwaarde dat de verkoper daarvan kennis krijgt binnen de 72 uur na de ontdekking.

Geen goederen mogen teruggezonden worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Deze toestemming houdt geenszins de erkenning in door de verkoper waarbij de teruggezonden goederen gebreken vertonen of niet conform zouden zij. De koper dient aan te tonen dat er eventuele schade ontstaan is tijdens het transport.

De klantendienst is bereikbaar via e-mail info@izindlovu.org of per post op volgend adres Hertendreef 4, 2970 Schilde. Klachten kunnen hieraan gericht worden.

Art. 9 Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art. 10 Toepasselijk recht – Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Antwerpen bevoegd.

Art. 11 Aanvaarding algemene voorwaarden

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden

 

 

FRENCH VERSION

Données de l’entreprise
IZINDLOVU FUND VZW
Hertendreef 4
2970 Schilde
info@izindlovu.org
TVA BE0738.518.012

Art. 1 Dispositions générales
La boutique en ligne du site web du Fonds izindlovu, une organisation sans but lucratif dont le siège social est situé à Hertendreef 4, 2970 Schilde et dont la TVA est BE0738.518.012 (ci-après Izindlovu) offre à ses clients la possibilité d’acheter en ligne des produits de sa boutique en ligne.

Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les contrats d’achat/vente conclus par un visiteur de ce site web, ci-après dénommé “client”, avec Izindlovu Fund, Hertendreef 4, 2970 Schilde, TVA BE0738.518.012. Les présentes conditions générales prévalent toujours sur toutes les autres conditions du client. Les conditions supplémentaires du client sont exclues, sauf si elles ont été préalablement, par écrit et expressément acceptées par nous.

Art. 2 Prix
Tous les prix mentionnés sont exprimés en EURO, toujours en incluant la TVA et toutes les autres taxes belges à payer par le client et en excluant les taxes d’importation et autres taxes facturées pour l’expédition vers un pays hors de la Belgique.

Art. 3 Achats en ligne
Un accord est valablement conclu lorsque la commande est envoyée par voie électronique en cliquant sur le bouton “Terminer la commande” ou en envoyant un e-mail contenant une commande.

Art. 4 Conservation du titre
Les articles livrés restent la propriété exclusive d’Izindlovu jusqu’au paiement intégral par le client.
Le client s’engage à attirer l’attention des tiers sur la réserve de propriété d’Izindlovu si nécessaire, par exemple à toute personne qui viendrait saisir les objets non encore payés en totalité.

Art. 5 Droit de retrait
Le client a le droit de notifier au vendeur qu’il renonce à l’achat, sans paiement d’une pénalité et sans indication de motif dans un délai de 14 jours ouvrables à compter du jour suivant la livraison du produit ou la conclusion du contrat de service, à condition que les produits achetés soient renvoyés à Izindlovu dans leur emballage d’origine et sans dommage. Toutefois, les produits alimentaires ne peuvent pas être repris.

Le client doit renvoyer ou remettre les biens à Izindlovu, Hertendreef 4, 2970 Schilde, sans délai, mais en tout cas au plus tard 14 jours calendaires à compter du jour où il a communiqué sa décision de se retirer du contrat à Izindlovu. Le client est dans les temps s’il renvoie la marchandise avant l’expiration du délai de 14 jours calendaires.

Le client prend en charge les frais de retour.

Art. 6 Paiement
Le paiement est toujours effectué par voie électronique ou par virement bancaire. Chaque commande est payable immédiatement à la conclusion du contrat.

Art. 7 Exécution du contrat – envoi et livraison
L’exécution de l’accord ou de la livraison a normalement lieu presque immédiatement après le paiement. Toutefois, tout retard dans l’exécution ne donne pas droit à une indemnisation. En cas de paiement par virement bancaire, les produits commandés seront livrés dans les cinq jours ouvrables suivant le crédit de notre compte. Dans ce cas également, tout retard dans l’exécution ne donne pas droit à une indemnisation.

Le vendeur s’efforcera de respecter les délais de livraison stipulés, qui ne sont indiqués qu’à titre indicatif. L’acheteur ne peut rompre le contrat par la simple expiration du délai de livraison, ni refuser la marchandise, ni réclamer des dommages et intérêts. Le cas échéant, la résiliation n’est possible qu’après mise en demeure préalable par lettre recommandée, en précisant un délai de livraison raisonnable.

Art. 8 Plaintes
Les réclamations éventuelles doivent être fondées et dûment motivées et nous être notifiées dans les 8 jours suivant la réception des marchandises. La responsabilité pour les vices cachés est accordée pour une période non renouvelable de 6 mois à compter de la livraison et à condition que le vendeur soit informé dans les 72 heures de la découverte.

Aucune marchandise ne peut être retournée sans l’accord écrit préalable du vendeur. Cette autorisation n’implique en aucun cas la reconnaissance par le vendeur que les marchandises retournées sont défectueuses ou non conformes. L’acheteur doit prouver que tout dommage s’est produit pendant le transport.

Le service clientèle peut être contacté par e-mail info@izindlovu.org ou par courrier à l’adresse suivante : Hertendreef 4, 2970 Schilde, Belgique. Les plaintes peuvent être adressées à cette adresse.

Art. 9 Preuve
Le client accepte que les communications électroniques et les sauvegardes puissent servir de preuve.

Art. 10 Droit applicable – Litiges
Tous les litiges découlant du présent accord sont régis par le droit belge. Pour tous les litiges découlant du présent accord, le tribunal d’Anvers est compétent.

Art. 11 Acceptation des conditions générales de vente
Avec chaque commande électronique de produits, le client déclare expressément accepter les présentes conditions générales.